Wpisz szukane słowo
biuro@wielkaucieczka.pl       +48 71 792 60 45

Regulamin korzystania ze strony www

 • #1

  Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.wielkaucieczka.pl.
 • #2

  Strona www.wielkaucieczka.pl jest prowadzona przez Biuro Usług Turystycznych Wielka Ucieczka z siedzibą w Świdnicy [Biuro regionalne Wrocław: ul. Cukrowa 13b/6, 52-316 Wrocław].
 • #3

  Biuro Usług Turystycznych Wielka Ucieczka zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania powodu dostępu do Strony www.wielkaucieczka.pl, jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich użytkowników, w takim zakresie jaki będzie uważał za stosowny według własnego uznania.
 • #4

  Biuro Usług Turystycznych Wielka Ucieczka nie udziela gwarancji nieprzerwanej dostępności Strony www.wielkaucieczka.pl, ani żadnej innej gwarancji dotyczącej jej dostępności oraz jakości jej przekazu i odbioru. Biuro Usług Turystycznych Wielka Ucieczka zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia Strony www.wielkaucieczka.pl w części lub w całości na takie okresy, jakie będzie uważał za stosowne według własnego uznania.
 • #5

  Treść Strony www.wielkaucieczka.pl (oraz jej zawartość w całości), w tym materiały prezentowane na Stronie www.wielkaucieczka.pl stanowią własność Biura Usług Turystycznych Wielka Ucieczka lub innych osób bądź firm i są prawnie chronione, w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej. Jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej, to użytkownicy Strony www.wielkaucieczka.pl mają prawo przeglądać Stronę www.wielkaucieczka.pl i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tej Stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez Biuro Usług Turystycznych Wielka Ucieczka lub inny uprawniony podmiot. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie materiałów zawartych na Stronie www.wielkaucieczka.pl w inny sposób i na innych nośnikach jest zabronione. Użytkownicy zgadzają się nie zmieniać, nie sprzedawać i nie rozpowszechniać materiałów zawartych na Stronie www.wielkaucieczka.pl w żaden inny sposób i na żadnym innym nośniku, w tym nie przesyłać i nie udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.).
 • #6

  Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na Stronie www.wielkaucieczka.pl stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 • #7

  Użytkownicy, którzy zapisują materiały ze Strony www.wielkaucieczka.pl, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownicy Strony www.wielkaucieczka.pl ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów.
 • #8

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem Biuro Usług Turystycznych Wielka Ucieczka, ani żadna z innych osób udostępniających zawarte na Stronie www.wielkaucieczka.pl treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Strony www.wielkaucieczka.pl, bądź innych stron dostępnych przez odnośniki ze Strony www.wielkaucieczka.pl, ani z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez Biuro Usług Turystycznych Wielka Ucieczka w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną przez użytkowników Strony www.wielkaucieczka.pl.
 • #9

  Informacje i materiały zawarte na Stronie www.wielkaucieczka.pl zostały zebrane lub opracowane przez Biuro Usług Turystycznych Wielka Ucieczka lub na jej zlecenie w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku Biuro Usług Turystycznych Wielka Ucieczka nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i materiałów na Stronie www.wielkaucieczka.pl.
 • #10

  Biuro Usług Turystycznych Wielka Ucieczka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Strony www.wielkaucieczka.pl oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na Stronie www.wielkaucieczka.pl, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.
 • #11

  Użytkownik Strony www.wielkaucieczka.pl, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu Strony www.wielkaucieczka.pl lub w systemie służącym do przesyłania Strony www.wielkaucieczka.pl, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia.
 • #12

  Żadna informacja zamieszona na Stronie www.wielkaucieczka.pl nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na Stronie www.wielkaucieczka.pl i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 • #13

  Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników ze Strony www.wielkaucieczka.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Działanie takie stanowić może dla Biura Usług Turystycznych Wielka Ucieczka podstawę do natychmiastowego zamknięcia Strony www.wielkaucieczka.pl dla danego użytkownika oraz do skorzystania ze środków przewidzianych przez prawo.
 • #14

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • #15

  Biuro Usług Turystycznych Wielka Ucieczka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na Stronie www.wielkaucieczka.pl. Zamieszczenie na Stronie www.wielkaucieczka.pl nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie ze Strony www.wielkaucieczka.pl po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.